การเดินทางเข้าประเทศไทย

การแจ้งการอยู่พำนักในราชอาณาจักรไทยเกิน 90 วัน (ออนไลน์) สำหรับชาวต่างชาติ

20 ก.ย. 2562

จำนวนเงินที่กำหนดสำหรับการพำนักในประเทศไทย

20 ก.ย. 2562

มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง

20 ก.ย. 2562

แนวทางปฏิบัติในการตรวจอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร กรณีบุคคลถือหนังสือเดินทางร่วมหรือถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม

20 ก.ย. 2562

ELECTRONIC CIGARETTES ARE ILLEGAL IN THAILAND

20 ก.ย. 2562

Local law and customs

20 ก.ย. 2562