การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 2562

20 ก.ย. 2562

ประกาศเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

20 ก.ย. 2562

รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

20 ก.ย. 2562

รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

20 ก.ย. 2562

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

20 ก.ย. 2562

ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

20 ก.ย. 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

20 ก.ย. 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (แยกตามเมือง)

20 ก.ย. 2562

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

20 ก.ย. 2562