มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง

มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,201 view

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายมาตรการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน กรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ที่มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียม ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว จำนวนเงิน 2,000 บาท ออกไปอีก 6 เดือน หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2562 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ จากการขยายมาตรการดังกล่าว ก่อให้เกิดความสูญเสียรายได้ของรัฐ จำนวน 184 วัน ประมาณ 2,955 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจะมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 104,616 ล้านบาท

แหล่งข่าว Bangkok Post

กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562