การขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

การขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,407 view

การทำหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ข้อมูลทั่วไป

 • กฎหมายการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
  – กฎหมายไทยกำหนดให้ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ซึ่งหมายรวมถึงชายสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ด้วย เมื่อมีอายุตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารทหารที่ประเทศไทย หากไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายไทย
  – ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ สามารถขอเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์ด้วยความสมัครใจได้

 • ระเบียบการตรวจเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร
  – เมื่ออายุย่างเข้า 18 ชายสัญชาติไทยต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน โดยแสดงหลักฐานสูติบัตร หรือ บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อสัสดีท้องที่ด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถไปยื่นเอกสารด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้วไปแจ้งแทนได้ ถ้าไม่ไปแสดงตนหรือไม่มีผู้ไปแจ้งแทน ถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน
  – เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน
  – สำหรับชายสัญชาติไทยที่กำลังอยู่ในระหว่างการเรียนหรือการศึกษา สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ โดยยื่นขอต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นแทนได้
  – เหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้

 • การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
  – การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารต้องยื่นขอด้วยตนเองต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อทะเบียนบ้าน หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นขอผ่อนผันได้ โดยต้องยื่นเอกสารแสดงต่อสัสดีท้องที่

เอกสารและหลักฐานประกอบ

1. หนังสือเป็นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่ผู้ขอผ่อนผันกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ โดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้

 • ชื่อและนามสกุลของนักเรียน
 • วิชาที่เรียน
 • ชื่อสถานศึกษา
 • สถานที่ตั้งของโรงเรียน
 • วิชาที่ศึกษาอยู่ในระดับใด
 • ภาควิชาเอกอะไร
 • เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด
 • วันที่คาดว่าจะจบการศึกษา

หมายเหตุ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องแปลเป็นภาษาไทย และรับรองคำแปลถูกต้อง พร้อมลงชื่อผู้แปล ผู้ขอผ่อนผันสามารถแปลด้วยตนเองและนำมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองคำแปลได้ 

2. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9)
3. สำเนาหมายเรียกเข้าตรวจรับราชการทหาร (สด. 35) (ถ้ามี)
4. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน
5. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7. แบบคำร้องนิติกรณ์ 
8. ค่าธรรมเนียม  
15 ดอลลาร์สหรัฐ (เงินสด)
9. ซอง A4 สำหรับส่งเอกสารกลับ พร้อมอากรแสตมป์ (กรณีที่ไม่มารับด้วยตนเอง)

 

เอกสารประกอบ

ผ่อนผันทหารฯ