วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,737 view

การเดินทางมารัสเซีย : สิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

สมาชิก “กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ” ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์ได้ที่กลุ่มงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ +66 2245 6710-11 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน +66 2059 1560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ 

โปรดศึกษา คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์

กรณีประสบปัญหาในต่างประเทศ อาทิ ถูกเลิกจ้าง/พักงาน แต่ยังกลับประเทศไทยไม่ได้ นายจ้างไม่จ่ายเงินเดือน เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่
(1) สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
(2) สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้าที่มีตราประทับ)
(3) สำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น สัญญาจ้าง หนังสือแสดงการถูกเลิกจ้าง หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) คำร้อง (ดาวน์โหลด)
(5) หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
(6) ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายที่จะขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ 
 
หมายเหตุ หากต้องการรับหนังสือจากสถานทูตฯ ที่ตรวจสอบว่าสมาชิกกองทุนฯ ประสบปัญหาในต่างประเทศจริง โปรดเขียนคำร้องมาที่ [email protected]
 
กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เนื่องจากความไม่สงบ ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด สำหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/พักงาน ที่เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เนื่องจากเหตุข้างต้น
เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่
(1) สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
(2) สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้าที่มีตราประทับ)
(3) สัญญาจ้าง
(4) หนังสือแสดงการถูกเลิกจ้าง/พักงาน ที่ระบุเหตุผลชัดเจน (เช่น โรคระบาด) และ
(5) ประกาศของประเทศรัสเซียเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด