โครงการนำคณะ Influencers รัสเซียจากหลากหลายสาขาเยือนไทย

โครงการนำคณะ Influencers รัสเซียจากหลากหลายสาขาเยือนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ธ.ค. 2565

| 1,890 view

ระหว่างวันที่ 13-20 กันยายน 2565 เอกอัครราชทูตฯ ได้นำกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencers) ชาวรัสเซีย ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม และบล็อกเกอร์มืออาชีพ เยือนกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ไทยกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวรัสเซียหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมุ่งขยายตลาดไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ผ่านการนำเสนอสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ๆ ของ 3 จังหวัด อาทิ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยววิถีชุมชน

 

กรุงเทพฯ - จากมรดกทางวัฒนธรรมสู่ศิลปะร่วมสมัย

สถานเอกอัครราชทูตฯ นำเสนอกรุงเทพฯ ในมุมของเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้พาคณะ Influencers ไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปะดั้งเดิมและศิลปะร่วมสมัย เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางศิลปะและความชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมของชาวไทย

นอกจากนี้ ยังได้พาผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งมาจากหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมรัสเซียเข้าพบหารือกับผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งความร่วมมือระหว่างกัน อันจะนำไปสู่โครงการร่วมต่าง ๆ อาทิ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภาพยนตร์ แฟชั่น ซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนไทยและรัสเซียรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น

 

เชียงใหม่ - เมืองหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

สถานเอกอัครราชทูตฯ นำเสนอเชียงใหม่ในฐานะเมืองหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยพาผู้เข้าร่วมโครงการไปเยี่ยมชมกลุ่มชุมชนที่ผลิตผลงานศิลปะและหัตถกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สัมผัสวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมลานนา ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นถึงเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ และความสามารถของชาวไทยในด้านศิลปหัตถกรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะ และโอกาสทางธุรกิจระหว่างกันต่อไป

 

ภูเก็ต - ท่องเที่ยววิถีชุมชน

สถานเอกอัครราชทูตฯ นำเสนอภูเก็ตในมุมของการท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยได้พาผู้เข้าร่วมโครงการไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้สัมผัสถึงวิถีการดำเนินชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน อาทิ เยี่ยมชมไร่สัปปะรด การเก็บมะพร้าวและทำขนมจากมะพร้าว การทำผ้าบาติก ชมการสาธิตทำอาหารไทย ทำให้ชาวรัสเซียได้เห็นภูเก็ตในมุมมองใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ โดยการท่องเที่ยวดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยตรง อีกทั้งยังทำให้ให้นักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้น

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวไทยตลอดโครงการ ทำให้เกิดความประทับใจในคนไทยและประเทศไทย และได้ร่วมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้กับชาวรัสเซียทราบผ่านช่องทางและเครือข่ายของตนเอง นอกจากนี้ ยังแสดงความพร้อมที่จะจัดตั้งความร่วมมือกับหน่วยงานด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะ และการขยายโอกาสทางธุรกิจระหว่างไทยกับรัสเซียต่อไปได้ในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ