ประกาศเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

29 ม.ค. 2562

982 view

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศกำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้ง
และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ด้วยการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์
ระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ภายในวันที่ ๑๓  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

เอกสารประกาศ