ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

25 ม.ค. 2562

986 view
ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนด วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังความปรากฏตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศโปรดเตรียมตัวศึกษาข้อมูลและเตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อม ได้แก่ บัตรประชาชนที่มีอายุ หนังสือเดินทาง โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศวันและเวลา การลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สำหรับประชาชนที่พำนักในรัสเซียและประเทศในเขตอาณาให้ทราบต่อไป
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ