ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ล่ามฝ่ายกงสุล

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ล่ามฝ่ายกงสุล

28 ธ.ค. 2561

672 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ล่ามฝ่ายกงสุล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง                ล่ามฝ่ายกงสุล จำนวน 1 อัตรา

2. ระยะเวลาการจ้าง      1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2562 (ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน)

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                   1) ไม่จำกัดเพศและสัญชาติ อายุระหว่าง 22 – 45 ปี
                   2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
                   3) มีทักษะภาษาอังกฤษและรัสเซียด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
                   4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน อาทิ Microsoft Word, Microsoft Excel
                   5) มีความขยันขันแข็ง อดทน ซื่อสัตย์ มีปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์
                   ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะได้
                   6) พร้อมปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 หรือตามความเหมาะสม

4. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

1) แปลเอกสารและปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น
                   2) ติดตามและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและการใช้ชีวิตในรัสเซีย
                   โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎระเบียบต่าง ๆ
                   3) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ งานตรวจลงตรา และงานโครงการกงสุล

5. เอกสารประกอบการสมัคร
                   1) ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (CV)
                   2) หนังสือแนะนำตัว
                   3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมแสดงตัวจริง)
                   4) สำเนาวุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน (พร้อมแสดงตัวจริง)
                   5) ใบรับรองการทำงาน (หากมี)

6. การรับสมัคร            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งเอกสารตามข้อ 5
                             ทางอีเมล thaimow@mfa.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2561

7. การคัดเลือก            สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัครจากเอกสารหลักฐาน
ของผู้สมัคร โดยจะแจ้งยืนยันวันสอบสัมภาษณ์ ตลอดจนการประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์
สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ www.thaiembassy.org/moscow/ ให้ทราบโดยลำดับต่อไป

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ