หนังสือเดินทางหาย

หนังสือเดินทางหาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,819 view

ในกรณีที่ท่านทำหนังสือเดินทางหาย ท่านจะต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบแจ้งความ จากนั้นนำใบแจ้งความดังกล่าวไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน

1. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน

1) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 
2) ใบคำร้องขอนิติกรณ์ พร้อมอธิบายเหตุการณ์
3) สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
4) บัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุ หรือเอกสารยืนยันตัวบุคคลอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
5) สำเนาวีซ่าและใบลงทะเบียนคนต่างชาติของรัสเซีย
6) สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน 
7) ใบแจ้งความ พร้อมสำเนา
8) รูปถ่ายสี หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ
9) เงินค่าธรรมเนียม จำนวน 14 ดอลลาร์สหรัฐ (ชำระเงินสด)
***โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยทุกฉบับ***

2 ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมค่าบันทึกรายการกรณีหนังสือเดินทางหาย 4 ดอลลาร์สหรัฐ (รับเฉพาะเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น) 

3 การดำเนินการ

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับคำร้องระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 น. และ 14.30 -16.00 น. ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องโทรนัดเวลากับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า โดยติดต่อได้ที่เบอร์ +7 (495) 109 1199 หรือที่เบอร์ +7 (916) 939 2155 ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น