หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

20 ก.ย. 2562

593 view

ด้วยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศปรับปรุงรูปแบบหนังสือเดินทางให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) โดยตามมาตรฐานของ ICAO จะต้องมีการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพของผู้ถือหนังสือเดินทางไว้ใน micro chip และฝังไว้ในหนังสือเดินทาง สำหรับหนังสือเดินทางของไทยจะใช้ข้อมูลรูปใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ นั้น 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2548 ประเทศไทยได้เริ่มออกหนังสือเดินทาง E-Passport มีอายุใช้งาน 5 ปี ผู้ยื่นขอหนังสือเดินทางสามารถศึกษารายละเอียดการขอหนังสือเดินทาง E-Passport ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. การขอ E-Passport

ในการขอ E-Passport นั้น ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมาด้วยตนเองที่สถานเอกอัคราชทูตฯ เพื่อทำการบันทึกภาพถ่ายและลายนิ้วมือ E-passport มีอายุการใช้งาน 5 ปีเท่านั้น มีจำนวน 66 หน้าและจะไม่สามารถต่ออายุได้อีก เมื่อหมดอายุที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทางจะต้องทำหนังสือเดินทางใหม่ ส่วนผู้ที่เดินทางมาประเทศรัสเซียด้วยวีซ่าท่องเที่ยว จะต้องเดินทางกลับไปทำหนังสือเดินทางใหม่ที่ประเทศไทยเท่านั้น

1.1 เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอ E-Passport

1) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 
2) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน พร้อมสำเนา
3) บัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุ พร้อมสำเนา
4) วีซ่าและใบลงทะเบียนชาวต่างชาติของรัสเซีย พร้อมสำเนา
5) รูปถ่ายสี หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 ใบ
6) ค่าธรรมเนียม จำนวน 35 ดอลลาร์สหรัฐ (ชำระเงินสด)
***โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยทุกฉบับ***

1.2 เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์

1) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 
2) สูติบัตรไทย หรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อมสำเนา
3) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ถ้ามี) 
4) ทะเบียนสมรสของบิดามารดา 1 ชุด พร้อมสำเนา
5) ใบทะเบียนหย่า ในกรณีหย่าขาดกัน หรือกรณีบิดา-มารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน ต้องมีหนังสือรับรองว่า บุตรอยู่ในความดูแลของใคร พร้อมสำเนา
6) หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุของบิดาและมารดา พร้อมสำเนา
7) รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 ใบ
8) ค่าธรรมเนียม จำนวน 35 ดอลลาร์สหรัฐ (ชำระเงินสด)
***โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยทุกฉบับ***

สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมตามความจำเป็น เช่น ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนการรับรองบุตร ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล เป็นต้น

ผู้เยาว์ พร้อมบิดามารดาจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากบิดาและมารดาจะต้องลงนามให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำ “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม” โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา ทั้งนี้ ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย บิดาและมารดาต้องทำ “หนังสือให้ความยินยอม” ให้บุตรทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ

1.3 ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม 35 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการทำหนังสือเดินทาง E- Passport (รับเฉพาะเงินสด สกุลดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น)

1.4 การดำเนินการ

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับคำร้องระหว่างเวลา 09.30–12.30 และ 14.00-16.00 ทุกวันจันทร์–วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

หมายเหตุ: ผู้ร้องจะต้องโทรนัดเวลากับสถานเอกอัคราชทูตฯ ล่วงหน้า โดยติดต่อได้ที่เบอร์ +7 (495) 608 0817, +7 (495) 608 0856 ต่อ 129 หรืออีเมล rtemoscon@gmail.com