การขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

การขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10,194 view

ปัจจุบันหนังสือเดินทางประเทศไทยได้จัดทำให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพของผู้ถือหนังสือเดินทางไว้ในไมโครชิพและฝังไว้ในหนังสือเดินทาง สำหรับหนังสือเดินทางของไทยจะใช้ข้อมูลรูปใบหน้า ลายพิมพ์นิ้วมือ และม่านตา โดยหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไปแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ แบบที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี และแบบที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี

 

1 คุณสมบัติผู้ขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

- เป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักระยะยาวอย่างถูกต้องตามกฎหมายในรัสเซีย / เบลารุส / อาร์เมเนีย / อุซเบกิสถาน / มอลโดวา โดยผู้ขอทำหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมาด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำการบันทึกภาพถ่ายและลายนิ้วมือ (ขอความร่วมมือไม่สวมใส่คอนแทคเลนส์สีหรือแฟชั่น เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูลม่านตา)

- บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถขอทำหนังสือเดินทางฯ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี หรือ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี  ได้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ขอทำหนังสือเดินทางครั้งแรกที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและยังไม่มีบัตรประชาชน จะสามารถขอทำหนังสือเดินทางได้เฉพาะแบบที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี

- ผู้ที่เดินทางมาประเทศรัสเซียด้วยวีซ่าท่องเที่ยว จะต้องเดินทางกลับไปทำหนังสือเดินทางใหม่ที่ประเทศไทยเท่านั้น

 

2. ขั้นตอนและวิธีการขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

- ส่งคำร้องและเอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางมาที่ [email protected] เพื่อนัดหมายขอทำหนังสือเดินทาง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +7 (495) 109 1199 อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับทำหนังสือเดินทางให้กับบุคคลที่ได้นัดหมายล่วงหน้า

- การผลิตและจัดส่งหนังสือเดินทางใช้ระยะเวลา ประมาณ 4–6 สัปดาห์ นับตั้งแต่ยื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อได้รับเล่ม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบทางช่องทางที่ได้แจ้งไว้ในใบคำร้อง

 

3. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไป

3.1 สำหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ

(1) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
(2) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
(3) บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
(4) เอกสารที่แสดงว่าพำนักอยู่อย่างถูกกฎหมาย อาทิ ใบพำนักอาศัย / วีซ่าระยะยาวประเภทต่าง ๆ พร้อมใบลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ชาวต่างชาติของรัสเซีย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 
(5) ค่าธรรมเนียม (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

 ** โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารข้างต้นทุกฉบับ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอรับเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตามความจำเป็น **

3.2 สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)

(1) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 
(2) สูติบัตรไทย
(3) บัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์และระบุเลขประจำตัวประชาชนไทย 13 หลัก จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้ที่ขอทำหนังสือเดินทางเล่มที่ 2)
(5) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ถ้ามี) 
(6) ทะเบียนสมรสของบิดามารดา 1 ชุด พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
(7) ใบทะเบียนหย่า ในกรณีหย่าขาดกัน หรือกรณีบิดา-มารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน ต้องมีหนังสือรับรองว่า บุตรอยู่ในความดูแลของใคร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
(8) หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุของบิดาและมารดา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
(9) ค่าธรรมเนียม (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

** โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารข้างต้นทุกฉบับ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอรับเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตามความจำเป็น เช่น ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนการรับรองบุตร ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล เป็นต้น**

ผู้เยาว์พร้อมบิดามารดาจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯเนื่องจากบิดาและมารดาจะต้องลงนามให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำ “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม” โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา ทั้งนี้ ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย บิดาและมารดาต้องทำ “หนังสือให้ความยินยอม” ให้บุตรทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ

 

4. ค่าธรรมเนียม

- สำหรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 5 ปี  ฉบับละ 35 ดอลลาร์สหรัฐ
- สำหรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 10 ปี  ฉบับละ 50 ดอลลาร์สหรัฐ

 

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐที่มีสภาพเหมาะสมเท่านั้น)

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

11 มีนาคม 2564