รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจลงตรา

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจลงตรา

17 พ.ย. 2560

2,283 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

ที่ 15/2560

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจลงตรา

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจลงตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจลงตรา จำนวน 2 อัตรา

2. ระยะเวลาการจ้าง 1 ธันวาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 (ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน)

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) ไม่จำกัดเพศและสัญชาติ อายุระหว่าง 22 – 40 ปี
2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3) มีทักษะภาษาอังกฤษและรัสเซียด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน อาทิ Microsoft Word, Microsoft Excel
5) มีความขยันขันแข็ง อดทน ซื่อสัตย์ มีปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะได้
6) พร้อมที่จะเริ่มทำงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

4. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

1) รับคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ตรวจสอบเอกสารประกอบ และสนับสนุนการสัมภาษณ์ผู้ร้อง
2) ปรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจลงตราและการกงสุลในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้เป็นปัจจุบัน
3) งานคุ้มครองคนไทย
4) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. เอกสารประกอบการสมัคร
1) ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (CV)
2) หนังสือแนะนำตัว
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (พร้อมแสดงตัวจริง)
4) สำเนาวุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน1 ฉบับ (พร้อมแสดงตัวจริง)
5) หนังสือรับรองการทำงาน (หากมี)

6. การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งเอกสารตามข้อ 5 ทางอีเมล rtemoscon@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ – 26 พฤศจิกายน 2560

7. การคัดเลือก สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัครจากเอกสารหลักฐานของผู้สมัคร โดยจะแจ้งยืนยันวันสอบสัมภาษณ์ ตลอดจนการประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ http://thaiembassy.org/moscow/ ให้ทราบโดยลำดับต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ