พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,387 view

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และนายกิตตินันท์ ยิ่งเจริญ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งประถมาภรณ์ช้างเผือก รวมทั้งพันเอก อภิชัย ทองธรรมชาติ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และนาวาอากาศเอก นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งประถมาภรณ์มงกุฎไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ