ผลการคัดเลือกผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโกประจำปี 2567 (Thai Festival in Moscow 2024)

ผลการคัดเลือกผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโกประจำปี 2567 (Thai Festival in Moscow 2024)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 111 view

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประกาศรับสมัคร
ผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2567 (Thai Festival in Moscow 2024) ภายใต้แนวคิด “Discovering Thailand: From Local to Global” ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2567 ณ สวนสาธารณะ Hermitage Garden กรุงมอสโก นั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคัดเลือกจากผู้สนใจสมัคร จำนวน 3 ราย เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายชื่อบริษัทฯ ที่สมัครเข้าคัดเลือก ดังนี้

  1. บริษัท SOKOL Event จำกัด
  2. บริษัท Fight Nights Global จำกัด
  3. บริษัท SGART จำกัด

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอประกาศว่า บริษัท SOKOL Event จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้จัดงานโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2567 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้คัดเลือกโดยใช้วิธีการคัดเลือกด้วยเกณฑ์ราคาและคุณภาพ

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(นางวรพรรณี ดำรงมณี)

อุปทูต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ