ประกาศสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เรื่อง ราคากลางรถส่วนกลาง กรมข่าวทหารเรือ/มอสโก

ประกาศสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เรื่อง ราคากลางรถส่วนกลาง กรมข่าวทหารเรือ/มอสโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 พ.ค. 2567

| 63 view

ด้วยกองทัพเรือได้อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๓ - ๔) ของกรมข่าวทหารเรือ โดยมีรายการจัดซื้อรถส่วนกลางกรมข่าวทหารเรือ/มอสโก โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๓,๕๔๑,๗๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ รายงานขอซื้อขอจ้างรถส่วนกลางกรมข่าวทหารเรือ/มอสโก ได้รับความเห็นชอบแล้ว สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จึงขอประกาศราคากลางรถส่วนกลางฯ เป็นจำนวน ๘,๖๐๐,๐๐๐ รูเบิล (แปดล้านหกแสนรูเบิลถ้วน) หรือประมาณ ๖๘๖,๙๐๐.๙๖ หยวนจีน (หกแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยหยวนเก้าสิบหกเฟิน) หรือประมาณ ๓,๕๓๙,๙๔๔.๑๐ บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทสิบสตางค์)

ทั้งนี้  ตั้งแต่ บัดนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

นาวาเอกอนันท์  อู่ประเสริฐ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และทำหน้าที่ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ ทำการแทน

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สน.ผชท.ทหาร_ไทย-มอสโก_เรื่อง_ราคากลางรถส่วนกลาง_ขวทร.-มอสโก_(2).pdf