บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,070 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทยผู้มีถิ่นพำนักในสหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศในเขตอาณา ได้แก่ สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐมอลโดวา สาธารณรัฐอาร์เมเนีย และสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน และความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

1. วันเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการของฝ่ายกงสุล คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.30-12.30 น. และ 14.00–16.00 น.

2. ประเภทการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ การจัดทำบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรในกรณีต่อไปนี้
2.1   กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
2.2   กรณีบัตรเดิมสูญหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
สำหรับกรณีขอมีบัตรครั้งแรกและการขอเปลี่ยนข้อมูลในบัตร อาทิ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู่จะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นแสดง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิม สำเนาทะเบียนบ้าน (หากมี) สำหรับกรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือชำรุด ให้นำเอกสารที่ทางราชการออกให้และมีภาพถ่ายปรากฏ อาทิ หนังสือเดินทางไทย ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแสดงแทน

4. ผู้ร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องเดินทางมาดำเนินด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากต้องเก็บภาพถ่ายและพิมพ์ลายนิ้วมือ

5. อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวประชาชน อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2555 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ออกตามความในมาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และภายใต้ข้อจำกัดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนไม่คงที่ และเงื่อนไขว่า การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในสกุลดอลลาร์สหรัฐ จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในสกุลเงินบาท สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

(1) การออกบัตรในกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรชำรุด ฉบับละ 3 ดอลลาร์สหรัฐ

(2) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ฉบับละ 3 ดอลลาร์สหรัฐ