ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,669 view

สถานเอกอัครราชทูต สามารถให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองเอกสารได้ ดังนี้

1. การรับรองลายมือชื่อ

ได้แก่การรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับการรับรอง ลายมือชื่อ ของเอกชน

  • การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ของรัฐบาลรัสเซีย ตลอดจนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสารตามกฎหมาย

    • เอกสารที่จะนำมารับรอง ผู้ร้องจะต้องถ่ายสำเนาเอกสารมาด้วย 1 ชุด

    • เอกสารที่สถานเอกกอัครราชทูตฯ จะรับรองให้ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการ ต่างประเทศ รัสเซียเสียก่อน

  • การรับรองลายมือชื่อของเอกชน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองลายมือชื่อของบุคคล สัญชาติไทย เท่านั้น โดยผู้ร้องขอจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และต้องมีหนังสือ เดินทาง/ บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย เอกสารประเภทที่บุคคลสัญชาติไทยนำมาดำเนินการ จะเป็นเอกสารการขอมอบอำนาจ หนังสือยินยอมให้ดำเนินการต่าง ๆ หนังสือแสดงว่ามีชีวิต (ส่วนราชการมักจะขอสำหรับข้าราชการบำนาญ)

2. การรับรองสำเนาเอกสาร

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองสำเนาของเอกสารที่ออกให้โดยส่วนราชการของไทยเพื่อไว้ใช้แสดง เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า สูติบัตร ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ฯลฯ

3. การออกเอกสารรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ

  • เอกสารรับรองการเกิด เพื่อใช้แทนสูติบัตร

  • เอกสารรับรองอื่น ๆ

ผู้ร้องที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ ตามความจำเป็นแต่ละกรณี ควรนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไปขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.30-12.30 น. และ 14.30 -16.00 น. ในวันทำการ

อัตราค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหนึ่งตราประทับ