ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่ทางการรัสเซียออก

ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่ทางการรัสเซียออก

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,083 view

ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่ทางการรัสเซียออกให้ หรือในนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน (เพื่อนำเอกสารไปใช้ที่ประเทศไทย) 

เอกสารที่ต้องใช้ เพื่อประกอบการขอรับรองเอกสารที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 

รับเอกสาร  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. (ใช้เวลา 3 วันทำการ)

        1.  แบบคำร้องขอทำนิติกรณ์  

        2.  เอกสารต้นฉบับ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย พร้อมสำเนา 1 ชุด     

        3.  สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุการใช้งาน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

        4.  ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ โดยชำระเป็นเงินสด 

หมายเหตุ เมื่อเดินทางไปยังประเทศไทยแล้ว ให้นำเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรอง ไปยื่นที่กองสัญชาติและนิติกรณ์  กรมการกงสุล ถ. แจ้งวัฒนะ เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ 

 

ขั้นตอนการแปลเอกสารและการรับรองเอกสารกับทางการรัสเซีย

1. แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารที่สำนักงานทนายความ (Нотариус / Notary Public) 

2. รับรองเอกสารและคำแปลเอกสารที่กระทรวงยุติธรรมรัสเซีย เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามของสำนักงานทนายความ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม ใช้เวลา 5 วันทำการ)

ที่อยู่:  дом 3/5, Смоленский бульвар, Москва 

โทร:  +7 (495) 955-56-42 และ +7 (495) 955-56-43

เวลาทำการ  วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 09.30-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.

วันศุกร์  เวลา 09.30-12.00 น. และ 13.30-16.00 น.

3. รับรองเอกสารและคำแปลเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามของกระทรวงยุติธรรมรัสเซีย (ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 350 รูเบิล ใช้เวลา 5 วันทำการ)

(สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ต้องมีจดหมายจากมหาวิทยาลัย เพื่อนำใบปริญญาบัตรไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย โดยเนื้อหาในจดหมายระบุรายละเอียดของใบปริญญาที่จะให้รับรอง)

ที่อยู่:  Зал №3, подъезд 2, д.12, 1-й Неопалимовский пер., Москва

โทร:  +7 (499) 244-39-75 

เวลาทำการ  วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 9.30-12.30 น. และ 14.30-17.00 น. 

วันศุกร์ เวลา  9.30-12.30 น. และ 14.30-16.00 น. 

เอกสารประกอบ แบบคำร้อง หนังสือเดินทาง เอกสารที่จะรับรอง และใบเสร็จค่าธรรมเนียม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ