การรับรองลายมือชื่อ

การรับรองลายมือชื่อ

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,270 view

คนไทยในต่างประเทศสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่กงสุลรับรองลายมือชื่อในการทำหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอมในเรื่องต่าง ๆ เช่น

 • การขอหนังสือรับรองสถานภาพทางการสมรส (รับรองความเป็นโสด) 

 • การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวและการขอเปลี่ยนนามสกุลภายหลังการจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าในต่างประเทศ  

 • การขอเปลี่ยนชื่อตัว การขอตั้งชื่อรอง หรือการแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

 • การขอรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย 

 • การขอรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 

 • การขอคัดสำเนาเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญการหย่า เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล และอื่น ๆ  

 • การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร  

 • การขอหนังสือเดินทางให้บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี 

 • การขอหนังสือยินยอมให้บุตรมีหนังสือเดินทาง  

 • การขอหนังสือแสดงอำนาจในการปกครองบุตรเพียงฝ่ายเดียว (ป.ค.14)  

 • การขอหนังสือรับรองความประพฤติ  (อ่านข้อมูลการเตรียมเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติ ที่นี่)

 • การทำหนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน หรือห้องชุด 

 • การทำธุรกรรม 

หมายเหตุ: ผู้ร้องจะต้องโทรนัดเวลากับสถานเอกอัคราชทูตฯ ล่วงหน้า โดยติดต่อได้ที่เบอร์ +7 (495) 608 0817 หรือ +7 (495) 608 0856 ต่อ 129 หรืออีเมล [email protected]


 

เอกสารประกอบ

 1. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

 2. แบบคำร้องขอนิติกรณ์ 1 ฉบับ  

 3. แบบหนังสือมอบอำนาจ หรือแบบหนังสือให้ความยินยอม 

 4. ค่าธรรมเนียม ตราประทับละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ