ขั้นตอนที่ 1 การขออนุญาตทำงาน

ขั้นตอนที่ 1 การขออนุญาตทำงาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,691 view

ขั้นตอนที่ 1 : การขออนุญาตทำงาน

 1. บริษัททำเรื่องขอจ้างงานบุคคลต่างด้าว แก่ศูนย์การจ้างงานรัสเซีย (Центр занятости) ในอำเภอหรือท้องที่ที่บริษัทผู้จ้างนั้นตั้งอยู่ โดยระบุสาเหตุที่จำเป็นต้องจ้างบุคคลต่างชาติ ตำแหน่ง รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างงาน เงินเดือน ซึ่งมีแบบฟอร์มให้ผู้จ้างนั้นกรอกอยู่แล้ว
 2. ส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยบริหารท้องที่นั้นที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อขอคำพิจารณาการรับบุคคลต่างด้าวมาทำงานในท้องที่ดังกล่าว
 3. หน่วยบริหารท้องที่นั้นส่งเรื่องต่อไปที่กรมจัดหางาน Департамент Федеральной государственной службы занятости населения (Department of Federal State service for population profession) เพื่อสรุปผลเป็นขั้นสุดท้าย อ้างอิงตามความเห็นของ ศูนย์การจ้างงานรัสเซีย (ข้อ 1.) และหน่วยบริหารท้องที่ (ข้อ 2.) ว่าเห็นสมควรอนุญาตบุคคลต่างด้าวนั้นมาทำงานหรือไม่ เพื่อคงสมดุลยภาพระหว่างแรงงานท้องถิ่นและแรงงานต่างด้าวทั่วทั้งประเทศรัสเซีย เมื่ออนุมัติแล้ว (ภายใน 3 วัน) หน่วยงานดังกล่าวจะส่งคำอนุมัติแก่บริษัทผู้จ้าง
 4. บริษัทส่งเรื่องพร้อมคำอนุมัติการจ้างงานบุคคลต่างด้าวจากกรมจัดหางาน ไปยังกองตรวจคนเข้าเมืองФедеральная миграционная служба (Federal Migration Services) หรือ ФМС (FMS) หน่วยงานดังกล่าวจะออกเอกสาร 2 ฉบับ คือ
  1. ใบอนุญาตจ้างงานแก่ผู้จ้าง เพื่ออนุญาตบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานในรัสเซีย
  2. ใบอนุญาตแก่ผู้รับจ้าง เป็นบัตรพลาสติก มีตราของ ФМС (FMS) ออกให้ 1 คน ต่อบัตร 1 ใบ บัตรนี้มีอายุ 1 ปีเท่านั้น บัตรใช้เพื่ออ้างอิง 1) การทำ Registration หรือการลงทะเบียนถิ่นพำนักชั่วคราวในท้องที่อาศัยของผู้รับจ้าง และ 2) การขอวีซ่าของผู้รับจ้างเพื่อเข้าประเทศรัสเซียด้วย ในวีซ่าจะระบุชื่อบริษัทผู้จ้างที่ตรงกับในบัตรพลาสติกนี้
 5. กองอนุญาตเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย (Управление по делам миграции ГУВД г. Москвы) จะรับข้อมูลจากกองตรวจคนเข้าเมืองนี้ เพื่อทำใบเชิญในการขอวีซ่าเข้ารัสเซีย เป็นกระดาษสีเหลือง ระบุวันเดือนปีที่จะเดินทางเข้ารัสเซีย ชื่อบริษัทผู้จ้าง เลขหนังสือเดินทางผู้รับจ้าง ชื่อผู้รับจ้างเป็นภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย จุดผ่านเข้าเมือง (เช่น กรุงเทพฯ – มอสโก หรือ กรุงเทพฯ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) วันหมดอายุใบเชิญ และอื่นๆ 
     
 

กฎหมายน่ารู้...

....คำอนุญาต คือ การอนุญาต และมอบสิทธิแก่บริษัทผู้จ้างเพื่อจัดหาบุคคลต่างด้าว
มาทำงานตามตำแหน่งในบริษัทนั้น เมื่อขอคำอนุญาตจากทางการแล้ว บริษัทมีสิทธิและหน้าที่.....

 1. ต่ออายุคำอนุญาต ปีต่อปี ตามกฎหมาย
 2. กำหนดจำนวนบุคคลต่างด้าวที่ทำงานภายในบริษัทได้เอง
  ภายใน 1 ปีที่ได้รับอนุญาตจัดจ้างนั้น
 3. ต้องทราบสถานะทางกฎหมายของผู้รับจ้าง รวมทั้งสัญชาติ
  ตำแหน่งงานชัดเจนที่จะบรรจุ ก่อนการขออนุญาตจากทางการรัฐ
 4. สามารถจ้าง หรือไม่จ้างบุคคลที่ขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้ทำงานได้
  แต่ไม่สามารถจ้างบุคคลที่ไม่ได้ขออนุญาตให้ทำงานก่อนหน้านี้ได้

บัตรพลาสติกประจำตัวผู้รับจ้างแต่ละคน อ้างอิงตามคำขอและคำพิจารณาอนุญาตของรัฐแก่บริษัทผุ้จ้างนั้น 
บัตรพลาสติกนี้ นอกจากเป็นเครื่องยืนยันสิทธิการประกอบอาชีพถูกต้องแล้ว ยังแสดงสิทธิการพำนักอาศัยชั่วคราวในรัสเซียด้วย 

 
   
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอคำอนุญาตเชิญบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงาน
 • สำเนาการจดทะเบียนบริษัท รับรองโดย Notary Public 2 ชุด 
 • สำเนาการเสียภาษีนิติบุคคลประจำปี รับรองโดย Notary Public 2 ชุด 
 • สำเนาใบประกอบกิจการธุรกิจ รับรองโดย Notary Public 2 ชุด 
 • สำเนาใบอนุญาตจ้างบุคคลที่ 3 เพื่อประกอบอาชีพ จากกองรับรองการจดทะเบียนของรัฐ 1 ชุด 
 • สำเนารายได้สุทธิประจำปีของบริษัท (มากกว่า 6 เดือน) เซ็นโดยเจ้าของบริษัท และเจ้าหน้าที่การคลัง และประทับตราของบริษัทนั้น 1 ชุด 
 • โครงสร้างตำแหน่งงานของบริษัท 1 ชุด 
 • สำเนาสัญญาจ้างงานกับผู้รับจ้าง 1 ชุด 
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้รับจ้าง 1 ชุด 
 • ใบรับรองแพทย์ ตรวจผ่านโรคเอดส์ วัณโรค ซิฟิลิส ไทกอ ฯลฯ